Deze privacy policy zet de privacypraktijken van Pro Leopoldsburg-Heppen met betrekking tot de Website uiteen (hierna: de ‘Privacy Policy’). Aangezien wij er ons toe verbinden om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zullen wij in deze Privacy Policy uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dit in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en geüpdatet, en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zodra die in werking treedt (hierna de ‘Privacy Wet’). Deze Privacy Policy laat ons toe om open en transparant te zijn zodat u betekenisvolle keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Onze Privacy Policy verduidelijkt:

Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt door Pro Leopoldsburg-Heppen.

Deze Privacy Policy dient u samen te lezen met onze Cookie Policy. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze Privacy Policy. De meest recente versie van onze Privacy Policy zal steeds beschikbaar zijn op onze Website. Deze Privacy Policy werd voor het laatst op 6 november 2020 herzien en geüpdatet.

Door onze Website te gebruiken, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de in deze Privacy Policy aangegeven doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen diverse persoonsgegevens:

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

Uw rechten

U kunt ons vragen om u kosteloos over te maken:

U heeft het recht om kosteloos een kopie van alle relevante in verwerking zijnde persoonsgegevens in een verstaanbare vorm te ontvangen.

Alle incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens alsook alle persoonsgegevens die uw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gerectificeerd.

U kunt ons opdragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken of u kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor zover u een dwingende en gerechtvaardigde reden kunt voorleggen).

Wij zullen in geen geval persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of persoonsgegevens over gezondheid of iemands seksueel leven verwerken.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst in te dienen of indien u een bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via info@proleopoldsburg.be Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk de relevante informatie of het relevante antwoord overmaken, maar in geen geval later dan 30 dagen na de ontvangst van het verzoek indien het een verzoek tot inzage betreft en 30 dagen na het indienen van een bezwaar tegen het verwerken of een verzoek tot aanpassing of wissing.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website. Meest recente update: 6 november 2020

Pro Leopoldsburg-Heppen
Voorzitter: Kevin Segers
Webmaster: Raoul Hulsmans